Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 - 2022, s výhľadom do r. 2040

Kompletné znenie (PDF)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej PHRSR) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument, ktorý má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu.

Potreba nového strategického dokumentu súvisí s tromi určujúcimi faktormi:

1. potrebou zadefinovať víziu a k nej prislúchajúcu stratégiu rozvoja mesta, ktorá má prispieť k rozvoju lokálnej ekonomiky a čeliť hrozbám úpadku mesta z dôvodu demografickej a ekonomickej krízy, 

2. potrebou získať efektívny manažérsky nástroj pre riadenie mesta s nadväznosťou na procesy územného plánovania a programového rozpočtovania na najbližšie roky, 

3. podmienkou vlastníctva aktuálneho strategického dokumentu pre čerpanie možných finančných zdrojov v programovom období 2014 – 2020 v zmysle novelizovaného zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Priebeh realizácie: 

Príprava a tvorba nového PHRSR bola zrealizovaná vlastnými prostriedkami a kapacitami. V zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2015 boli externé konzultačné služby a metodická podpora pri spracovaní podkladov pre analytickú, strategickú a programovú časť dokumentu zabezpečené Zmluvou o poskytovaní služieb s Centrom priestorových aktivít, o.z., Bratislava z dňa 30. 12. 2014 a jej dodatkom č. 1 z dňa 24. 6. 2015. 

V súlade so stanoveným časovým plánom, ako aj v súlade s legislatívou platnou v aktuálnom čase – t.j. novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a zverejnenej novej Metodiky na vypracovanie PHRSR obce/obcí/VÚC z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (platnej od februára 2015), boli na konci marca 2015 zosumarizované a spracované podklady pre analytickú časť, získané z dostupných štatistických dát, vlastných analýz, ako aj výstupov z dovtedajšej širokej práce s verejnosťou počas viac ako trojročného projektu participatívneho plánovania Trenčín si Ty, diskusií, workshopov atď., ktoré takisto poslúžili ako východisko pre spracovanie analytickej časti. 

Následne bol do konca septembra 2015 vypracovaný návrh strategickej časti dokumentu, ktorý vedenie mesta prerokovalo začiatkom októbra 2015. Na základe toho bol v priebehu októbra dopracovaný návrh kompletného znenia dokumentu, t.j. vrátane jeho programovej časti, ktorej súčasťou bol už aj návrh implementačného nástroja – zásobníka projektov. 

V priebehu procesu prípravy PHRSR, 18.augusta 2015, bolo vydané Usmernenie ministerstva životného prostredia, ktorým sa upresňoval výklad novely zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie platnej od 1. 1. 2015. Z tohto dôvodu bol v dňoch 12. 2. – 15. 3. 2016 absolvovaný proces Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle § 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V rámci tohto procesu prebehlo ďalšie verejné pripomienkovanie vedené Okresným úradom v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktorý dňa 15. 3. 2016 vydal Rozhodnutie, podľa ktorého sa predložený dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Následne prebehol proces spracovania prijatých pripomienok dotknutých inštitúcií a občanov, ktoré boli vyhodnotené ako akceptované, čiastočne akceptované alebo irelevantné k povahe a účelu dokumentu. Akceptované a čiastočne akceptované pripomienky boli zapracované do finálnej podoby dokumentu, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 dňa 8. 6. 2016. 

Koordinácia implementácie PHRSR - poverený:
Ing. Milan Ovseník, projektový manažér

mail: milan.ovsenik@gmail.com

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín