Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Zásobník investičných akcií

 

Vybudovanie odvodňovacieho rigolu- Halalovka 14      
Vybudovať schody smerom od Južanky k novému priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu.
Rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove MsP Trenčín
Doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri cintoríne na ul. Saratovská. 
Dobudovanie chodníka na  ul. M.Bela pred vchodmi 37,39,41. 
Vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu
Rekonštrukcia ul. J Zemana- pravá strana s vyústením do ul. Karpatskej.
Bezbariérová úprava chodníka na Legionárskej v smere k tržnici.  chodník od Legionárskej ulice k tomuto parkovisku. 
Vybudovanie chodníka pre peších pred bytovým domom na ulici Západná 2518/11
Oprava kultúrneho domu v Zlatovciach - výmena okien na spoločenskej sále, rekonštrukciu sociálnych zariadení
MK Jahodová - slepá ulica
Tribúna futbalové ihrisko Záblatie
Výstavba chodníka Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica
Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov sídlisko Kvetná
ZŠ Kubra - Stavebné úpravy spojovacej chodby
Otoč MHD Sihoť
Priechod pre chodcov pri Fiate
ZŠ Kubranská - vybudovanie šatní
Trafostanica prekládka -/ GK/
Napojenie ul.Opatovská na ul. Armádna pri VÚO
Mestský zásah MČ Stred - Námestie študentov
ZŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie
Nozdrkovský chodník
Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 priechody s osvetlením
Cyklotrasa Ul.Stárka k priemyselnému parku /prepojenie priemyselného parku s novým mostom/
Cyklotrasa Zlatovská
Cyklotrasa prepojenie Zlatovská ul, Hlavná
Cyklotrasa Brnianska
Cyklotrasa Vážska magistrála-Istebnícka
Cyklotrasa Sihoť Opatová,Kubra,Ľ.Stárka
Cyklotrasa Na Kamenci-Vinohrady
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ Trenčín
Cyklotrasa a chodník Karpatská ulica
Monitorovanie obsadenosti parkoviska pri kúpalisku
Rampy 2 ks
Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú
Gagarinova ul.-vybúranie chodníka pri MŠ
Rozšírenie statickej dopravy na Ul.Gagarinova
Riešenie statickej dopravy a prístupovgej komunikácie ku garážam Opatovská 
Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská
Riešenie statickej dopravy na Žilinskej
Riešenie statickej dopravy na Ul. Pod Skalkou
Riešenie statickej dopravy na Ul. Sibírska
Riešenie statickej dopravy na Turkovej 4-20
Presun zastávky MHD na Hodžovej k VII.ZŠ
Výjazd na hrádzu-pokračovanie cyklotrasy Ul.Jiráskova
Rekonštrukcia oporného múru Ul. Kukučínova
Parkovisko Pred Poľom
Statická doprava Bazovského
Rozšírenie parkoviska Ul. Gen. Svobodu
Parkovisko J.Halašu
Statická doprava Ul.Novomeského
Statická doprava Saratovská ul.
Saratovská ul. - rozšírenie komunikácie
Statická doprava Západná
Statická doprava Šmidkeho
Rekonštrukcia Ul. Gen.Svobodu
Statická doprava Strojárenská
Statická doprava Cintorínska
Statická doprava Soblahovská 59,61
Statická doprava Dlhé Hony
Statická doprava Dlhé Hony,Inovecká-vnútrobloky
Statická doprava Strojárenská-vnútrobloky
Statická doprava Dlhé Hony-Smažienka
Presun zastávky pred NsP-priechod pre chodcov
Rekonštrukcia spojovacej komunikácie Hasičská-Palackého
Rekonštrukcia cesty na hrad Ul.Matúšova
Ul. Olbrachtova-časť ku vojakom
Rozšírenie cintorína v Kubrej
Bezbariérová úprava chodníka na Legionárskej ulici v smere k tržnici (pri zastávke MHD)
Oprava chodníka - M. R. Štefánika č. 281, 382
Vybudovanie stojiska kontajnerov na Legionárskej ulici č. 660
Chodník v Biskupiciach od LOT smerom k OD TESCO
MČ Istebník bezdrôtový digitálny rozhlas
Od penziónu Zuzana až po Vlársku osadiť cca 10 ks stožiarov VO
28.októbra 1176/31 - vytvorenie oficiálneho schváleného stojiska pre smetné nádoby

Oprava farskych schodov
Búranie budovy pri Hviezde IA 2016
Kuchyňa a jedáleň Na Dolinách
Rekonštrukcia strechy MŠ a KS v Istebníku
LED diody – aktivna ochrana vybranych priechodov pre chodcov 20x IA 2016
Infraštruktúra – napojenie MHSL
Bezbarierovy prechod pre chodcov pred poliklinikou
Priechod pre chodcov Biskupická vs. Legionárska PD 2016
Zjednosmernenie troch ulíc pri Piáne PD
Travnik pri cervenom dome na 28. Oktobra – roh pri skolke, kaluze na trave
Mostek pri Leoni
VO priechod pre chodcov pri Lidli na Soblahovskej
Vybudovanie stanovišťa na nádoby pre KO
MK Stromová (Vrátane chodníkov) 
MK Jána Zemana zrealizované
MK Legionárska pred semafórmi
MK zákruta oproti gymplu
MK Kollárova a Bernolákova
MK Okružná – Zlatovce (+odvodnenie, chodníky)
MK Olbrachtova IA 2016
MK Saratovská – statická doprava IA 2016
MK Generála Svobodu
MK Kubrá .....Za humnami a Jána Fabu
MK Jahodová IA 2016
MK - Prepadajúca sa cesta na Mateja Bela 22 zrealizované
MK Inovecká oprava parkoviska pre bytové domy 1 az 3
Cesta Pod Komárky zrealizované
Chodník v Opatovej  vnútorný
Chodník v Opatovej  vonkajší
Chodník pre chodcov Saratovská vs. Partizánska 
Chodník na Východnej
Chodník na Istebníckej ulici v zákrute 
Chodníky v Parku pod Juhom – II. Etapa (PD+realizácia) 
Rekonštrukcia otoču pre autobusy na Ul. gen. Svobodu (PD+realizácia)
2-krát rekonštrukcia autobusovej niky na Ul. gen. Svobodu - zastávky otoč a rázcestie
Realizácia chodníka a priechodu pre chodcov na Saratovskej ul. Pri BD Panorama (PD+realizácia) 
Statická doprava - Ul. L. Novomeského (párne čísla) a rekonštrukcia križovatky pri BD L. Novomeského 10 (PD+realizácia)
Rekonštrukcia križovatky ulíc J. Halašu - Šmidkeho - L. Novomeského  IA 2016
Rozšírenie komunikácie pri ZŠ na Ul. Šafárikova vrátane priechodu pre chodcov
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Juhu - aspoň 5 priechodov (PD+realizácia)
Cyklokoridory VMČ Juh (PD+realizácia)
Rekonštrukcia povrchu chodníka na Ul. gen. Svobodu (od Ul. Soblahovská k Južanke) (PD+realizácia) 
Realizácia priechodu pre chodcov na Ul. M. Bela (pri križovatke s Ul. Halalovka) (PD+realizácia)  IA 2016
Autobusové niky na Opatovskej ceste resp. obratisko v Opatovej (pri družstve) (PD+realizácia)
Opatovská - rekonštrukcia MK na Sihoti - časť MK na Sihoti (po VUO) - cca 1 000 m (odhad 6 500 m2) (PD+realizácia) zrealizované
MK Potočná – rozšírenie za kostolom + obratisko (PD+realizácia)
Rekonštrukcia MK Martina Hricku a otoč MHD v Kubrej (PD+realizácia)
Napojenie Ul. Pod sokolice na Ul. K výstavisku
Autobusový prístrešok - zastávka PAL - Trenčín, Kubra, rázc. (PD+realizácia)
Autobusový prístrešok - zastávka MHD - Kubranská, Billa (PD+realizácia) 
Nový priechod pre chodcov na ceste I/61, Kubrá - Opatovská k podchodu pod železničnú trať, vrátane chodníka (PD+realizácia)
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Sihoti
Cyklokoridory VMČ Sever (PD+realizácia) 
Rekonštrukcia chodníka na Ul. gen. Viesta (PD+realizácia)  
presun stĺpa VO na zastávke Inovecká (PD+realizácia)
Rekonštrukcia autobusovej niky na Ul. Legionárska - smer centrum (PD+realizácia)
Autobusové niky na Ul. Inovecká - 4x autobusová nika (PD+realizácia)
Realizácia parkoviska na Ul. Beckovská (existujúce parkovisko za Perlou) (PD+realizácia)
Cyklotrasa Juh - centrum mesta – spoluúčasť cca 30 000 (aktualizácia PD+realizácia) IA 2016
Úprava križovatky MK Legionárska – K dolnej stanici  (PD+realizácia)
Križovatka Nám. sv. Anny (aktualizácia PD+realizácia)
Rekonštrukcia MK Partizánska – horná časť vrátane odbočiek - cca 1 000 m (PD+realizácia)
Chodník na Ul. Biskupická - medzi Biskupicami a Nozdrkovcami (PD+realizácia)  
Realizácia MK z Villa Parku k OC Laugaricio (aktualizácia PD+realizácia)
Rekonštrukcia otoču MHD v Biskupiciach (PD+realizácia)
Realizácia plošín pre vozíčkarov v podchode na Hasičskej ul.
chodník na Ul. Ku štvrtiam (PD+realizácia)
Osadenie nových a výmena starých stojanov na bicykle a výmena odpadkových košov  v pešej zóne
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov v centre (PD+realizácia) 
Cyklokoridory VMČ Stred  (PD+realizácia)
Rekonštrukcia MK Kvetinová – komunikácia + chodník (ak to dovolia priestorové možnosti) a odstavná plocha (PD a R)
Ul. Sigôtky a Ul. Záblatská – chodník (PD+realizácia) Ia 2016
Celoriadená CSS na križovatke I/61 Ul. Bratislavská – MK Ul. Zlatovská a Žabinská (PD+realizácia)
Otoč MHD v Záblatí  na Rybároch – rekonštrukcia (PD+realizácia)
Rekonštrukcia MK Ku kyselke (PD+realizácia)
Vyriešenie autobusovej zastávky Záblatie, pošta – smer Rybáre (PD+realizácia)
Rekonštrukcia MK Brnianska - medzi Ľ. Stárka a Zlatovskou vrátane vybudovania chodníka (PD+realizácia)
Chodník na Ul. Kasárenská (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ul. Vl. Roya (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ul. Kvetinová (PD+realizácia)
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Zámostí
Cyklokoridory VMČ Západ (PD+realizácia)  
Vnútorné chodníky v ZŠ Kubrá
Poľnohospodárska ulica v Záblatí IA 2016
Výstavba chodníka do Nozdrkoviec
PD na čiastočné riešenie križovatky Legionárska vs. K Dolnej stanici (pred Masaryčkami)
Podlozie MK na odbocke Nozdrkovskej ulice smerom na letisko
1ks verejného osvetlenia na chodníku pri KC Aktivity
Súvislá oprava MK Hodžova
Rekonštrukcia chodníka M Bella 18-26 IA 2016
Spevnenie komunikácie za blokom domov Halalovka 1,3,5 ku reštauračnej prevádzke. Nakoľko na KO parkujú vozidlá a ďaľšie ich predchádzajú, je na jednej stranne rozjazdená trávnatá plocha.
Terénne úpravy zamedzujúce ztekaniu blata na chodník, ktorý je medzi krčmou Brooklyn na Novomeského ulici a škôlkou.
Rekonštruovať kotolňu vrátane vykurovacej sústavy MsP na Hviezdovej ulici
Rekonštrukcia MK Osloboditeľov, Pod Ceresnami IA 2016
Realizácia vodovodu na cintoríne v Záblatí
Premiestnenie odpadových nádob na ulici Šafárikova
ZŠ P. Demitru, chladiarenské zariadenie, ľadová plocha, mantinely IA 2016
Trafostanica Mládežnícka IA 2016
Nový cintorín Východná ( vrátane výkupu pozemkov )
ZŠ P. Demitru, opláštenie
Odbočka Východná, z jednosmerky pod kostolom späť na okružnú križovatku
Chodník Východná ulica, napojenie chodníka z Generála Svobodu pod kostol IA 2016
Vybudovanie odvodnenia / vpustí  - ul. Pri parku
Rekultivácia pozemku nad garážami na ul. Partizánskej oproti domom č. 11 a 15 ako sa ide na ul. Nad tehelňou, zosúva sa tam pôda.
Kanalizácia 14 domov, Opatovská, koniec Sihote
Posunutie priechodu na začiatku Hodžovej ul., slepecká úprava a bezbariéra
Priechod pre chodcov pri ul. Jána Derku
Priechod pre chodcov na Kubranskej pri dome s. č. 279 - oproti Slovex alfa pri zastávka MHD
Vydláždenie plochy pred podchodom pri Elizabeth
Rekonštrukcia povrchu – pešia zóna pri ÓDE
Kyjevská 2,4 polo-podzemné kontajnery
ZŠ P. Demitru: výmena kondenzačnej strany chladenia  zrealizované
Krytá plaváreň: výmena bazénovej fólie
Krytá plaváreň: výmena osvetlenia
Krytá plaváreň: výmena  riadiacich jednotiek technológie
Krytá plaváreň: výmena vzduchotechniky   
KS Kubra: výmena okien + výmena rín
KS Istebník: I Fáza ukončená, II Fáza postupovať podľa jestvujúcej PD
Kasárenská: výmena okien a oprava strechy  
CO kryt Saratovská: oprava strechy 
Budova MHSL Soblahovská: oprava strechy
Kasárenská 5 (16 b. j.): výmena okien + výmena strešnej krytiny
KS Kubrica: výmena strešnej krytiny + zateplenie
KS dlhé Hony: samostatný tepelný zdroj + výmena okien
KS Záblatie: výmena okien + zateplenie
KS Zlatovce: výmena okien 
Rekonštrukcia technológie plavárne ZŠ Novomeského  IA 2016
Oprava padajúceho oporného múra  na pohrebisku Trenčín – Juh
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín - Juh v časti 4 
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín - Juh v časti 5
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín - Juh v časti 6-PB a  6-OZ
Vybudovanie spevneného chodníka na pohrebisku Opatová 
Vybudovanie vodovodnej prípojky na pohrebisku Záblatie 
Zbúranie márnice v Kubrej
Oprava oporného múru na ul. Cintorínska
Rekonštrukcia chodníka ul. Vlárska
Chodník pri cintoríne Záblatie a priechod cez Bratislavskú 
Súvislá oprava prioritne chodníkov (ale aj cesty) na Puškinovej ulici (najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom)
Oprava chodníka na Bratislavskej ulici, od diaľničného privádzača po odbočku do časti Záblatie
Pokračovanie obojstranného chodníka na Istebníckej od č. d. 90 a 69
Chodník pre peších pri zadnom vchode do kultúrneho strediska Dlhé Hony
Vybudovanie prístrešku so sedením na autobusovej zastávke na Istebníckej ulici oproti kultúrnemu stredisku(Istebnícka 9)
Vybudovanie prepojenia chodníka na Východnej ulici (končiaci popod podjazdom) a spojiť ho s chodníkom budujúcej sa novej štvrte RD od COOP Jednoty, ktorý je už vyhotovený. Ide o oblúkový chodník dĺžky cca 40 m.
Chodník do Nozdrkoviec v celej dĺžke
Vybudovanie chodníka pre bezbariérový prístup do obytného domu na Jána Halašu 12
BUS zastávky na ul. Legionárska, Braneckého a Považská
Kompletná rekonštrukcia zastávky na Legionárskej ulici pri fakultnej nemocnici (Výmena povrchu za betónový, úprava obrubníkov na bezbariérové, úprava chodníkov pred zastávkou)
ul. gen. L. Svobodu
ul. Karpatská - oprava cesty a chodníkov + opatrenia na skľudnenie dopravy - prechody pre chodcov pri Mš Stromová, pri Puškinovej, na križovatke Karpatskej, Rybárskej a Jesenského
ul. Olbrachtova
ul. Janka Kráľa
ul. Opatovská
ul. Kukučínova (dolná časť)
schody pri podchode pod Električnou za K2-kou
ul. Obchodná /nad hlavnou Obchodnou/ 
Vybudovanie cesty na MK ulica Úzka
Súvislá oprava cesty a chodníka na Rúžovej ul.
Nový asfaltový povrch na ihrisku M. Bela 10, 12
Dorobiť prepojenie ulíc po mžt - dve etapy
Oprava asfaltových povrchov a schodiska, DS Záblatie
Hrabovská cesta, stav ako na Jahodovej
MK Kubranská od Slovexu po Dubovú - súvislá oprava povrchu
Komplexná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke pri Bille
Vybudovanie nového VO:
a) Námestie Sv.Anny (časť ulice od Kostola, okolo Tatrabanky až po Slov. Sporiteľňu);
b) Ul. Zelnica 13A
c) Ul. Dukl. Hrdinov / okolo Seka
Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov:
a) križovatka Legionárska, Partizánska (pri Masaričkách);
b) ul.Zlatovská pri OD Úspech
Doplnenie VO: Viacero lokalít, odhadom 20 ks svietidiel, cena doplnenia 1 ks svietidla = cca 200 €, ide o požiadavky z VMČ
Rekonštrukcia stožiarov VO: Stožiare sídlisko Kvetná
Chodník ul. Východná - Gen. Svobodu (aktualizácia PD+realizácia)
Oprava budov:   Rekonštrukcia výklenku s oknami v kancelárii hovorkyne MsÚ
VO na chodniku z ulice Saratovska smerom na ulicu Partizanska
Križovatka pod starým mostom, presun prechodu pre chodcov, prestavenie svetelnej signalizácie, nový jazdný pruh
Osvetlenie priechodu pre chodcov na začiatku Hodžovej ul.
Doplniť VO pred a za podjazdom Jesenského 
Doplnenie VO: ul. Partizánska, v križovatke pri židovskom cintoríne

 

ŠKOLSTVO
ZŠ L. Novomeského: malotraktor – kosačka
ZŠ L. Novomeského: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
ZŠ Východná: vymaľovanie  školskej kuchyne, prípravovne, skladov, výdajne
ZŠ Východná: Výmena nefunkčnej elektrickej 80 litrovej panvice
ZŠ Východná: Odstránenie havarijného stavu ventilácie na odsávanie pár v školskej kuchyni a výdajni jedál 
ZŠ Východná: kompletná rekonštrukcia strechy – pavilón F /telocvičňa/
ZŠ Východná: výmena vstupných dvier do budovy / predný, zadný vstup/ spolu so sklenenou časťou vstupu
ZŠ Východná: výmena všetkých okien
ZŠ Východná: zateplenie budovy
ZŠ Východná: rekonštrukcia strechy
ZŠ Východná: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
ZŠ Východná: Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky v počítačovej učebni
ZŠ Hodžova: kompletná výmena okien a dverí v školskom klube detí vo výške
ZŠ Dlhé Hony: Rozšírenie kuchyne a školskej jedálne
ZŠ Dlhé Hony: Výstavba podkrovia  PD 2016
ZŠ Dlhé Hony: Rekonštrukcia spojovacej chodby
ZŠ Dlhé Hony: Rekonštrukcia povrchu cvičebnej plochy
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia elektrickej prípojky do budovy ZŠ + Výmena radiátorov v budove školy
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia žiackych sociálnych zariadení
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v budove školy
ZŠ Na dolinách: Výmena okien a dverí v budove školy + osvetlenie
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia toaliet, šatní a výmena vodoinštalácie v telocvični
ZŠ Kubranská: Rekonštrukcia chodníkov-výmena asfaltového povrchu za brúsený betón, Chodníky sú   v kritickom stave
ZŠ Kubranská: Zateplenie pavilónov a strechy 
ZŠ Kubranská: Výmena okien za plastové 
ZŠ Bezručova:  Rekonštrukcia strechy ŠJ vrátane zateplenia
ZŠ Bezručova: Výstavba technických dielní pre duálne vzdelávanie
MŠ Švermova: Oprava terás, fasáda budovy, Zateplenie budovy
MŠ Švermova: výmena okien, dverí /vonkaj./,izolácie terasy
MŠ Legionárska: Výmena okien, druha časť
MŠ 28.októbra:   Oprava strechy + oprava pretekajúceho rohu budovy IA 2016
MŠ 28.októbra: oprava rýny strechy so zvodmi + oprava prasknutého potrubia v kúpelni v stene
MŠ Považská:  výmena 4 ks vchodových dverí, oddelenie MŠ od Centra seniorov plotom, výmena okien, klampiarke práce
MŠ Považská: Výmena vstupných dverí, okien, zateplenie budovy, striech a rekonštrukcia kúrenia
MŠ Považská: okná, strecha, soc. Zariadenia
MŠ M.Turkovej:  rekonštrukcia soc. zariadenia (3 pavilóny), rekonštrukcia a zateplenie strechy a výmena zberačov vody, oprava betónových múrikov a oplotenia, výmena okien a dverí, oprava asfaltových chodníkov
MŠ M.Turkovej:  okná,strecha,zateplenie, soc.zar.,chodník,výmena PVC,bezpeč.prvky,výmena radiátorov,reg.hlavice na rad.,kontaj.prístr., PD na výmenu 
MŠ M.Turkovej: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia, 
MŠ Soblahovská:  výmena okien a dverí, oprava zatekajúcej strechy s rínami,  vymaľovanie interiéru
MŠ Soblahovská: Kompletné zateplenie  pavilónov
MŠ Šmidkeho:  oprava terasy, výmena okien                          
MŠ Šmidkeho: Kompletné zateplenie  pavilónov, strechy, oprava fasád na terasách, vymena okien a dverí,
MŠ Šmidkeho: oprava terás, rek.soc.zar.,výmena okien, zámková dlažba pre hry detí, školský dvor
MŠ Šafárikova: Výmena 200 okien, položenie povrchu na tri ihriská + herné prvky, rekonštrukcia 6 WC a umyvariek pre deti, rekonštrukcia spŕch a WC
MŠ – Šafárikova 11 - Rekonštrukcia WC, kúpeľní, rekonštrukcia striech, zvodov, zateplenie pavilónov,výmena okien, dverí, asfaltovanie 3 ihrísk + chodníky cca 550 m2, oprava terasy,
MŠ Šafárikova: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
MŠ Šafárikova: Výmena okien, oprava strechy a zvodov (ak by sa nerobil projekt z eurofondov)
MŠ Šafárikova: Rekonštrukcia troch ihriskových plôch a chodníkov k nim, výmena preliezok
MŠ J.Halašu:  Výmena okien v celej budove školy, výmena vstupných dverí (počet 2), výmena balkónových dverí (počet 3). Revitalizácia stropov vonkajších terás (počet 3). Vstupy do tried 5-E a 6-F riešiť vytvorením nových vstupov zo šatne. Výmena poškodenej sklenej výplne (kopelit) na schodisku pavilónu A. Zabezpečiť vykurovanie spojovacích chodieb (v zimnom a jesennom období sú šmykľavé podlahy). Rekonštrukcia detských umývarní (počet 5). Oprava zatekajúcej strechy pavilón C. Revitalizácia, oprava detských zariadení na školskom dvore. Revitalizácia pieskovísk (počet 6).Vchodovové dvere na rampe/výmena/ŠJ
MŠ J.Halašu:  oprava strechy,výmena okien,dverí, sklenné plochy na schodištiach, podl.krytín, rek.hyg.zariadení
MŠ Stromová: Výmena okien a vchodových dverí – spojovacia chodba, šatne, hospodársky pavilón aj so žalúziami   - dokončenie výmeny na celej MŠ; Rekonštrukcia podhľadov stropov objektu  - prepadáva stará sklená vata - veľmi nebezpečné!!! Rekonštrukcia sociálnych zariadení; Rekonštrukcia a obnova detského záhradného vybavenia
MŠ Stromová: Zateplenie strechy, výmena okien na chodbách a šk. kuchyni 
MŠ Stromová: výmena okien, vchod.dverí,výmena UK,výmena strop.obkladov,zateplenie budovy,výmena int.dverí,zárubní,rek.her.zar.na škol.dvore,
MŠ Kubranská: Výmena okien a dverí,rekonštrukcia fasády(zateplenie) + strecha (zateplenie),oprava asfaltových chodníkov,vybavenie šk.dvora preliezkami
MŠ Opatovská:  práčka malá (žiadanka na ŠZTN), 50 lehátok (žiadanka na ŠZTN), požiadavky na zabezpečenie ochrany osobných údajov na základe vypracovaného bezpečnostného projektu (žiadanky na ŠZTN), rekonštrukcia umývariek a sociálnych zariadení v štyroch triedach, rekonštrukcia vnútornej presklennej chodby (pergoly),
MŠ Opatovská: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy,výmena okien a dverí, 
MŠ Opatovská: výmena okien, zateplenie budovy,vyasfalt.vnútor.komunikácia
MŠ Na dolinách: Výmena okien, dverí,v 4 pavilonoch 25320 €, oprava múrikov okolo šk. dvora, oprava obvodových múrov 4 pavilóny, asfaltový chodník pri MŠ B- nebezpečný, výmena asfaltu - 4 šk. dvory, pieskoviská- obruby
MŠ Na dolinách: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy,výmena okien a dverí, 
MŠ Medňanského:  Rozšírenie o 2 WC a 2 umyvadlá 2 kúpelne, oprava murika
MŠ Medňanského: Výmena okien a dverí
MŠ Medňanského: Oprava strechy, fasády,soc.zariadení, telocvične
MŠ Niva: fasáda + prípojka kanalizácie na verejnú kanalizáciu
MŠ Niva: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy,výmena okien a dverí, 
MŠ Niva: asfaltovanie chodníkov
MŠ Pri Parku: Výmena okien, vyasfaltovanie betónových plôch
ŠJ Švermova: výmena okien v ŠJ, žalúzie
ŠJ Švermova: 2 ks kombinovaný sporák
ŠJ Legionárska:   smažiška do kuchyne umývačka riadu,
ŠJ Legionárska:  umývačka, elek.pec,klimatizácia
ŠJ Legionárska:  výmena okien
ŠJ Považská:   výmena okien v ŠJ, žalúzie
ŠJ Považská: 2ks kombinovaný sporák
ŠJ M.Turkovej: výmena okien v ŠJ, žalúzie
ŠJ M.Turkovej: 2 ks kombinovaný sporák
ŠJ Soblahovská:  zakúpenie šporáka plynového s el.rúrou, výmele ektrickej panvice
ŠJ Soblahovská: Klimatizácia
ŠJ Soblahovská: Výmena okien
ŠJ ZŠ Novomeského: Elektrická sklopná panvica
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Krájač zeleniny
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Pec elektrická statická
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Robot univerzálny
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: umývačka
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: chladnička 2 ks
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: mrazák
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: škrabka na zemiaky
ŠJ ZŠ Bezručova: trojpodlažné elektrické pece 2 ks
ŠJ ZŠ Na Dolinách: výmena dlažby v jedálni a predsieňach
ŠJ Šmidkeho: sporáky 2 ks, robot, varný kotol 1 ks
ŠJ Šmidkeho: konvektomat
ŠJ Šafárikova: 2 ks komb. Sporáky; elekt. robot + parný kotol   
ŠJ Šafárikova: konvektomat
ŠJ J.Halašu: kombinovaný šporák 2 ks /šporák plyn. a rúra elektr./
ŠJ J.Halašu: diétny kotlík 3x30l,kuch.veľký robot, konvektomat
ŠJ Stromová: výmena šporáka plynového s el.rúrou + výmena plynovej panvice
ŠJ Stromová: umývačka ,klimatizácia
ŠJ Kubranská: plynový sporák, elekt. Dvojrúra + plechy, chladnička 300 l 
ŠJ Kubranská: varný kotol
ŠJ Opatovská: 6 ks dvojdrez, 1 ks trojrúra el. + plechy, 1ks robot malý, 1ks kuch. linka, 1ks chladnička 150l, 2ks kuch. regále, 3ks servírovací vozíky
ŠJ Niva:  2 ks jednodrez nerez, chladnička s mrazničkou 300 l
ŠJ Niva: trojrúra elektrická
ŠJ Pri Parku:  malý mrazák 100 l
ŠJ Medňanského:  sporák elektrický SE 40 ARS
ŠJ Medňanského:  klimatizácia
ŠJ Medňanského: napojenie na prívod teplej vody z centrál.
MŠ Legionárska: asfaltovanie cca 80 m2 chodníkov, rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove, zateplenie budov, výmena okien
MŠ Pri parku: výmena okien dverí v MŠ 
MŠ 28.októbra: zateplenie budovy, strecha
asfaltovanie chodníkov v materských školách, ZŠ + Detské ihriská + šport. Ihriská

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín