Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na prekladanie projektového zámeru č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Dokumenty k výzve pre žiadateľov

Výzva na predkladanie projektových zámerov v znení aktualizácie č. 1

Aktualizácia k výzve IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Prílohy k výzve

Často kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín