Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Dátum aktualizácie: 13.2.2017

Dátum uzavretia: 9.3.2017

Dokumenty k výzve v znení aktualizácie č. 1 pre žiadateľov:

Výzva IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1

Aktualizácia č. 1 výzvy

Príloha 1. - Formulár PZ

Príloha 2. - Formuláre k PZ

Príloha 3. - Príručka pre žiadateľa

Príloha 4. - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 5. - Zoznam oprávnených výdavkov

Príloha 6. - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 7. - Synergie a komplementarity

Príloha 8. - Posudzovacie kritériá

Príloha 9. - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní

Príloha 10. - Obce MFO

FAQ - najčastejšie kladené otázky v znení aktualizácie z 13.2.2017

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín