Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Archívne okienko  

Mestské pečate zo 17. storočia na archívnych dokumentoch

Z histórie sfragistiky a heraldiky Trenčína.

Trenčín je jedným zo slovenských miest, kde kontinuita používania mestského erbu siaha hlboko do stredoveku. Štátny archív v Trenčíne uchováva jeho najstaršie predlohy zachované na rozličných nosičoch, no predovšetkým na pečatiach.

Najstarším dokladom použitia motívu veľkonočného baránka je na pečati z roku 1381. Ide o súhlas miest (medzi nimi i Trenčína) so sobášom Hedvigy z Anjou s Viliamom, rakúskym vojvodom. Predmetná listina je uložená v Štátnom archíve vo Viedni, v oddelení Hofkammerarchiv. Hlinený odliatok pečate sme od rakúskych kolegov získali počiatkom 90. rokov 20. storočia. Štátny archív v Trenčíne má vo svojich fondoch vyobrazenie mestského erbu zachytené v najstaršom mestskom protokole z roku 1476.

Motív veľkonočného baránka so žrďkou a zástavou sa dostal aj na typáriá, teda pečatidlá, ktorými mestská kancelária overovala svoje písomnosti. Už v priebehu 16. - 17. storočia máme doložené použitie až troch rôznych typárií. Na najdôležitejších listinách vychádzajúcich z mestskej kancelárie nachádzame tzv. veľkú pečať (sigillum maius), ktorá bola aj datovaná rokom 1570. Kruhopis obsahoval aj náboženský text, ktorý má v preklade význam: "Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami."

Druhé nedatované typárium s priemerom 28 mm rovnako s baránkom  sa používalo na menej dôležité listiny a máme ho doložené už v 1. polovici 17. storočia. Mestská kancelária však používala v storočí stavovských nepokojov aj tretie typárium, tzv. sigillum minus o priemere 23 mm. Overovali sa ním písomnosti napríklad v bežnej korešpondencii, kde obsah mal len informatívny charakter. V roku 1662 ním napríklad overili trenčianski senátori list, ktorým informovali svojich kolegov v mestskej rade o priebehu krajinského snemu. Pečate mali predovšetkým overovaciu funkciu. Ak sa na listinách, alebo písomnostiach pečať nenachádzala, alebo ak by na listine povedzme dôležitého obsahu bola len jednoduchá pečať, pravosť takéhoto dokumentu mohla byť spochybnená.

Štátny archív Trenčín

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín