Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Informácie pre investorov

Mesto Vás víta

Mesto Trenčín je prirodzeným centrom stredného Považia z pohľadu histórie, ale aj v rámci novodobých dejín, keď bolo v roku 1996 v rámci nového územného členenia Slovenska konštituované ako sídlo Trenčianskeho kraja.

Originálny doklad o prítomnosti legionárov na území dnešného Trenčína je rímsky nápis na hradnej skale dokumentujúci existenciu vojenskej pevnosti, ktorý považujeme za rodný list nášho mesta.

V histórii Trenčína existuje mnoho významných zlomov, ktoré výrazne ovplyvňovali život jeho obyvateľov, ale aj život ľudí vo vzdialenejších mestách, veď pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky vládol práve z Trenčína. Nielen on si uvedomoval strategickú polohu tohto mesta.  Všetky premeny, obdobia vzletov i pádov, vyústili do súčasnej podoby Trenčína, ktorý je od 1. mája 2004 otvoreným mestom v otvorenej Európe.

Územie mesta sa skladá z 10 katastrálnych území s celkovou rozlohou 8199,70 ha. K 31.12. 2004 malo mesto 57 271 obyvateľov. Tí všetci žijú v prelomovom období, keď mesto preberá na seba v rámci prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu skutočnú zodpovednosť za ďalší vývoj. Ak chceme úspešne a sebavedome vykročiť na cestu rozvoja a konkurencie v rámci Slovenska a aj v rámci samotnej Európskej únie, musíme zrealizovať dôležité úlohy a projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, dobudovania priemyselných zón, či strategických rozhodnutí pri rokovaniach so zahraničnými investormi.

Napriek všeobecnému trendu zvyšovania životných nákladov a miestnych daní, bežne nazývaných poplatky, sa Trenčín vybral presne opačným smerom. Zrušením väčšiny poplatkov chce mesto v rámci svojich možností pomôcť peňaženkám svojich obyvateľov i podnikateľov. Investičné výdavky mesta môžu významne ovplyvňovať aj výbory jednotlivých mestských častí. Novým postupom si určili absolútne priority, tri až štyri investičné akcie, ktoré sú súčasťou mestského rozpočtu. Zásadnou zmenou prešlo aj použitie finančných prostriedkov získaných výberom daní z nehnuteľností. Celý výnos dane z nehnuteľností od právnických osôb bude použitý na opravy a údržbu ciest a na mestskú hromadnú dopravu. O použití výnosu dane z nehnuteľností od fyzických osôb rozhodnú výbory mestských častí. Tieto financie sa použijú napr. na údržbu, rekonštrukciu detských ihrísk a výsadbu zelene.

Trenčín sa stáva lepším miestom pre život. V súčasnosti má najlepšie ratingové ohodnotenie, aké môže mesto na Slovensku získať. Rating odzrkadľuje dobré nakladanie a hospodárenie s prostriedkami mesta. Na základe týchto výsledkov Trenčín získal od významnej bankovej inštitúcie dlhodobý úver s úrokom 2,6% ročne, čo je zatiaľ na Slovensku výnimočný jav.

Trenčín je  fungujúce a dynamicky sa rozvíjajúce mesto, v súčasnosti jedno z najbonitnejších miest na Slovensku. Patríme navyše medzi jedno z najmenej zadĺžených miest, čo nám umožňuje v tomto období čerpať prostriedky pre jeho rozvoj. Tento základ nám vytvoril skvelú štartovaciu pozíciu pre lepšiu budúcnosť mesta. Zaujímajú sa o nás noví investori, môžeme realizovať veľké investičné akcie a prechod kompetencií pre nás neznamenal taký významný šok, ako pre ostatné slovenské mestá.

Dôvody pre investovanie v Trenčíne

 • krajské mesto poskytuje široké spektrum služieb a potrebných inštitúcii
 • výhodná geografická poloha a klimatické podmienky
 • blízkosť hraníc s Českou republikou
 • výborná dopravná dostupnosť diaľnicou, železnicou, možnosť leteckej dopravy
 • dostatok  kvalifikovanej pracovnej sily
 • vhodná vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
 • široká sieť stredných škôl, odborných učilíšť, vzdelávacích agentúr a dve vysoké školy
 • pomerne nízka cena práce
 • malé znečistenie životného prostredia, neexistencia výrob s nebezpečným odpadom
 • priateľské prostredie pre život a podnikanie 

Geografia a klimatické podmienky

Trenčín leží v údolí rieky Váh na rozhraní Trenčianskej a Ilavskej kotliny. Zo severozápadu mesto obklopuje pohorie Biele Karpaty, z východu Strážovské vrchy, z juhu Inovecké pohorie. Trenčín sa nachádza 120km severne od hlavného mesta Bratislavy, neďaleko hraníc s Českou republikou. Počtom obyvateľov 57 500 patrí medzi desať najväčších slovenských miest. Plní úlohu kultúrneho, správneho a hospodárskeho centra  stredného Považia.

Poloha 18˚ 03΄ východnej zem. dĺžky
48˚ 55΄ severnej zem. šírky
Rozloha 8 199,7 ha
Nadmorská výška 204 – 210m

Dopravné napojenie

 Vzdialenosti od európskych miest   Hraničné priechody
Vzdialenosti od európskych miest Hraničné priechody

Dopravná infraštruktúra

Trasy diaľnice D1 a železnice Bratislava – Žilina prechádzajúce mestom  sú súčasťou hlavných európskych ťahov. Výhodou je blízkosť hranice s Českou republikou. Vojenské letisko v Trenčíne je možné využívať aj na civilné účely (napr. charterové lety). Medzinárodné letiská: Bratislava 120km, Viedeň 170km.

Obyvateľstvo a pracovná sila

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia

Počet obyvateľov 55 513 (k 31.12.2012)

Šruktúra obyvateľstva podľa veku

0 - 3 rokov   1 594
3 - 6 rokov   1 511
6 - 15 rokov   3 911
15 - 18 rokov   1 420
18 - 60 rokov 34 358
60 a viac 12 719

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

zastúpenie 49%

Národnostné zloženie obyvateľstva

(údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2011)

slovenská 

47 618
maďarská      118

rómska

       16

rusínska

       28

ukrajinská

       10

nemecká

       47

česká

     816

poľská

       27

chorvátska

         5

srbská

         3

ruská

       17

židovská

         6

moravská

     120

bulharská

         8

ostatné

     110

nezistená

  6 928

Priemerná mzda

rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005
Okres 10 491  Sk 11 462  Sk   12 373 Sk  13 368 Sk 14 812 Sk 15 774 Sk
Kraj 10 778  Sk 11 637  Sk  12 722 Sk 13 667 Sk 13 907 Sk 15 121 Sk
Slovensko 11 864  Sk 12 931  Sk  14 214 Sk 15 608 Sk 15 825 Sk 17 274 Sk

Pozn.: vypočítané z údajov pre podniky s 20 a viac zamestnancami

 

Priemerná miera nezamestnanosti

Nezamestnanosť z disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných

  rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005
Okres

7,31 %

6,98 %

5,19 %

5,73 %

5,74 %

4,17 %

Kraj

12,67 %

12,70 %

10,91 %

9,87 %

9,23 %

11,5 %

Slovensko

17,88 %

18,63 %

17,5 %

15,56 %

14,63 %

15,66 %

Pozn.: údaje sú platné k 31.12. príslušného roka

 

Vzdelanosť a školstvo

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

Vzdelanostná úroveň (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011)

vysokoškolské doktoranské      436
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské   9 164
vysokoškoslké bakalárske   1 614
vyššie odborné vzdelanie   1 059
úplné stredné všeobecné   2 494
úplné stredné odborné (s maturitou) 12 730
úplné stredné učňovské (s maturitou)   1 726
stredné odborné (bez maturity)   4 291
učňovské (bez maturity)   6 715
základné   4 849
bez školského vzdelania   6 958
nezistené   3 841

Vysoké, stredné a základné školy v meste

Vysoké školy

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka s fakultami:
   • Fakulta špecialnej techniky
   • Fakulta zdravotníctva
   • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
   • Fakulta priemyselných technológii
   • Katedra politológie
 • Vysoká škola manažmentu

         (programy: jazykový, bakalársky, MBA)

Stredné školy 

  viac informácií

Štruktúra podnikania

Počet evidovaných podnikateľských subjektov
spolu 6 892
z toho fyzických osôb 4 674
z toho právnických osôb 2 218

Štruktúra podnikania
obchod   38,53%
výroba  23,18%
služby 38,29%

Charakteristika priemyslu

Rôznorodá štruktúra, ktorá od roku 1990 podlieha neustálym zmenám. K tradičným odvetviam patrí strojárska, textilná a odevná výroba. 

Služby pre investorov

Územný plán mesta

  Územný plán mesta

Daňová sústava v Slovenskej republike

 www.finance.gov.sk

Systém štátnej podpory investícií

 www.finance.gov.sk

 www.sario.sk

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín