Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Povinne zverejňované informácie  

Prehľad predpisov

Právne predpisy:

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
  • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • dalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú kompetencií mesta

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na útvare právnom Mestského úradu v Trenčíne.  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín