Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Povinne zverejňované informácie  

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne

Na podateľni Mestského úradu (prízemie naľavo od hlavného vchodu)

Adresa

Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 16:30
Utorok  8:00 – 16.30
Streda  8:00 – 16:30
Štvrtok  8:00 – 16.30
Piatok  8:00 – 14.00

Zodpovedná: Andrea Trnavská, Janka Kotrasová

2. Písomne

poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu

Adresa

Mestský úrad Trenčín
Mierové námestie č.2
911 64 Trenčín

Zodpovedná: Andrea Trnavská, Janka Kotrasová

3. Faxom

na číslo 032/743 28 36

4. Elektronickou poštou

5. Ústne

u ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín