Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Postavenie primátora

Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor mesta najmä:

  • zvoláva a  vedie zasadnutia mestského  zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje  mesto  vo  vzťahu  k  štátnym  orgánom, k právnickým   a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy mesta,  ktoré  nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva.

Právomoci primátora podľa štatútu mesta.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín