Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Harmonogram vývozov objemného (nadrozmerného) odpadu

Na území mesta prebieha pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob podľa stanoveného harmonogramu vývozu:

Harmonogram vývozu nadrozmerného (objemného) odpadu

Z kolektívnej bytovej výstavby a  individuálnej bytovej výstavby, párny týždeň:

Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV

 

Z kolektívnej bytovej výstavby a  individuálnej bytovej výstavby, nepárny týždeň:

Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV

 

Z individuálnej bytovej výstavby, posledná streda v mesiaci:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na KO, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.

Počas celého roku môžu občania (poplatníci) mesta Trenčín objemný (nadrozmerný) odpad  bezplatne odovzdávať aj v zberných  dvoroch.

Na území mesta máme 3 zberné dvory – na Zlatovskej ul., na Soblahovskej ul. a na ul. K zábraniu. Otvorené sú od pondelka do soboty, do 17.30 hod. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkoobjemového kontajnera najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania).

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín