Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Ostatné zahraničné vzťahy

Asnes (Nórsko)

1992-1996 - spolupráca medzi učiteľmi Slovenska a Nórska

Návšteva učiteľského zboru a žiakov z niektorých škôl trenčianskeho regiónu v Nórskom Kráľovstve

august 1996 - Návrh zo strany partnerského mesta v Nórsku na návštevu delegácie z Trenčína za účelom rozšírenia spolupráce aj do ostatných oblastí

december 1996 – komunikácia primátora mesta Trenčín s veľvyslancom SR v Nórsku o pomoci pri budovaní partnerských vzťahov s Nórskym kráľovstvom

Komunikácia zakončená 4. decembra 1996

Republika Senegal

10. – 18. november 1995 – návšteva ministerky technického a odborného vzdelávania Senegalu (pani Aminata Tall) – návšteva SOU elektrotechnického v Dubnici n/Váhom, SOU textilného v Trenčíne, SOU strojárskeho v Trenčíne, podniku Merina Trenčín, Domu štátnej správy, Mestského úradu v Trenčíne a ďalších podnikov a škôl v Trenčianskom  regióne

15. november 1995 – podpísaná Dohoda Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ministerstva technického a odborného školstva Republiky Senegal o vzájomnej spolupráci v oblasti vzdelávania

South Devon College (Veľká Británia)

24. – 31. marec 1996 – študentská výmena medzi Strednou priemyselnou školou stavebnou a South Devon College (20 študentov a 6 učiteľov)

Bridgwater Czech Slovak Friendship Society (Veľká Británia)

Rok 1991 – vznik spoločnosti priateľov Čechov a Slovákov v Bridgwateri v grófstve Somerset (jedným z jej zakladateľov a aktivistov je člen mestskej rady Brian Smedley)

25. februára 2002 bola plánovaná návšteva pána Briana Smedleyho v Trenčíne, avšak vzhľadom na jeho pracovné povinnosti sa neuskutočnila. Ďalej sa teda zahraničná spolupráca so spoločnosťou priateľov nerozvíjala.

Gent (Belgicko)

26. – 27. marec 1996 – prijatie belgickej misie v Trenčíne za účasti veľvyslanca Belgického kráľovstva v SR a predsedu SOPK

Gachnanag (Švajčiarsko)

2. - 5. júna 1995 – návšteva mládežníckeho orchestra z Gachnanagu „Hudobný spolok Islikon – Kefikon“

Návšteva orchestra starej hudby Musica poetika z Trenčína v Gachnanagu – usporiadanie niekoľkých koncertov pre švajčiarske publikum s veľkým úspechom

Spolupráca medzi cestovnými kanceláriami vo Švajčiarsku a sprostredkovanie informácií o možnostiach kúpeľných pobytov na západnom a strednom Slovensku

Tilburg (Holandsko)

4. – 5. máj 1995 návšteva delegácie zo spoločnosti SVW Tilburg zaoberajúcej sa bytovou výstavbou, prijatie u primátora mesta Trenčín, diskusia o bytovej politike a jej problémoch, návšteva Trenčianskych Teplíc

Na základe predchádzajúcej spolupráce bola vypracovaná diplomová práca „Nové príbytky v novej republike – Prieskum na dopyt po novom druhu príbytku a možnosti pre tento nový typ v Trenčíne, na Slovensku“ študentom Vysokej školy Midden-Brabant v Tilburgu, Johanom van Ierselom

29. februára 1996 – pozvanie primátora mesta Tilburg na oslavy 585. výročia vyhlásenia mesta Trenčín za slobodné kráľovské mesto

Zűrich (Švajčiarsko)

Slovenský juniáles 1996 v Zűrichu – vystúpenie hudobnej skupiny „KĽUMOK“ (Klasický ľudovo-moderný kolektív) a tanečnej folklórnej skupiny „KOLEČKO“ z Trenčína na základe pozvania Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. KĽUMOK bol zároveň pozvaný, aby doprevádzal omšu celebrujúcu pánom farárom Hansom Contonim v jednej z najväčších farností v Zűrichu – v sv. Antone.

Sandviken (Švédsko)

1989 Dámsky zbor v Sandvikene

1991 Mužský zbor v Trenčíne

1992 veľká výstava

1994 Symfonický orchester v Trenčíne, Radosť na skok v Sandvikene

1995 Trenčan Pavel Baxa nacvičuje Stabar Mater v Sandviken

1996 výmenné pobyty :10. – 16. jún 1996 – umelecko-poznávací a vzdelávací zájazd  zástupcov mesta, žiakov a pedagógov ako aj Komorného orchestra z Trenčína v Sandvikene (na pozvanie Kultúrnej školy vo Švédsku)

Saransk (Mordovská republika - Ruská federácia)

5.11. 1996 uskutočnil primátor mesta Trenčín pracovné stretnutie na  Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR s chargé d` affaires I. Semenovom a radcom L. Tolstograjevom k ponuke veľvyslanectva k nadviazaniu partnerských vzťahov medzi Mordovskou republikou a Trenčianskym krajom

1997 – komunikácia k návrhu programu pobytu slovenskej spoločensko-obchodnej misie v meste Saransk s názvom „KONTAKTNÉ DNI SLOVENSKA V MORDOVSKU“ – táto komunikácie skončila 7.4.1997 oslovením SOPK, pričom ďalšia spolupráca sa nerozvinula

Varaždín (Chorvátska republika)

1996 komunikácia s veľvyslancom SR v Chorvátskej republike (Prof. Matúšom Kučerom) a predstaviteľmi Trenčína o možnosti rozvinutia partnerských vzťahov

25. augusta 1997 podpísanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu.

Ďalšia spolupráca na úrovni samospráv miest Varaždín a Trenčín nebola uskutočnená

Lahti (Fínsko)

10. – 14. apríl 1996 – návšteva riaditeľa SOPK v meste Lahti týkajúca sa oboznámenia s hospodárskym životom a mestskou samosprávou v regióne ako aj možností spolupráce medzi mestami Lahti a Trenčín

28. – 30. august 1996 – účasť delegácie ôsmich firiem z Fínska na výstave STAV-BAU v Trenčíne spojená s podpisom Dohody o spolupráci medzi obchodnými komorami mesta Trenčín a Lahti ako aj medzi samotnými mestami

Konkrétna spolupráca sa od podpisu Dohody neuskutočnila

Arad (Rumusko)

5. november 1996 – pracovné rokovanie primátora mesta Trenčín na Veľvyslanectve Rumunskej republiky v SR k prerokovaniu možností a postupu pri nadviazaní kontaktov s partnerským mestom z Rumunska a pozvanie p. veľvyslanca na oslavy 585. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín

7. – 10. máj 1998 – návšteva predstaviteľov mesta Trenčín pri príležitosti osláv Európskeho dňa v meste Arad dňa 9. apríla 1998

8. – 9. mája 2000 Oslavy Európskeho dňa v Arade – účasť delegácie z Trenčína

Nahariya (Izrael)

1996 - komunikácia s veľvyslanectvom SR v Telavive o nadviazaní družobných kontaktov s prímorským izraelským mestom

21. – 25. máj 1997 – pobyt predstaviteľov mesta Nahariya v Trenčíne – predstavenie mesta Trenčín a trenčianskeho regiónu, vzájomné spoznanie systému samosprávy a štátnej správy, nadviazanie kontaktov a vytvorenie podmienok pre budúcu spoluprácu medzi mestami Trenčín a Nahariya

22.- 29. 6. 1998 – návšteva delegácie mesta Trenčín v Nahariye

24.6. – 10. 7. 1998 – účasť tanečného folklórneho súboru Trenčan na 13. medzinárodnom folklórnom festivale v Izraeli, skupinka 30 študentov gymnázia v Trenčíne ubytovaný blízko mesta Nahariya

10. novembra 1998 zvolená nová primátorka mesta Nahariya – Jackie Sabag

11.12.2000 – posledná komunikácia s mestom Nahariya

Landshut (Spolková republika Nemecko)

27. - 28. septembra 1997 – návšteva primátora na XV. Dolnobavorskej show – reprezentatívnej hospodárskej a kultúrnej výstave v Landshute, stretnutie s primátorom mesta a poslancami mestskej rady – rokovania o nadviazaní spolupráce

Od roku 1996 – spolupráca medzi Slovenským červeným krížom v Trenčíne a Červeným krížom Landshut, recipročné návštevy skupiny mládeže ČK a dospelých, spolupráca pri humánnej činnosti

Tábor (Česká republika)

23. – 24. september 1999 návšteva delegácie z Tábora v Trenčíne pri príležitosti účasti na seminári Slovenského združenia Svetovej federácie miest a obcí

Kooperačná sieť európskych miest strednej veľkosti (St. Pölten - Rakúsko)

založená pri príležitosti sympózia „Rozvoj európskych stredných miest“ dňa 22. októbra 1995

cieľ: diskusia a výmena myšlienok ako aj prezentácia a vypracovanie návrhov riešenia problémov zúčastnených miest

Zakladajúci členovia: St. Pölten, Innsbruck, Jena, Passau, Bolzano, Maribor, szekesfehervar, České Budějovice, Trnava a Brno, pričom k účasti sú oprávnené všetky európske mestá strednej veľkosti, ktoré sa prihlásia k spolupráci.

Účasť delegácie z Trenčína na nasledovných rokovaniach:

6. jún 1997  v Passau (Nemecko) – účasť delegácie mesta na jarnom rokovaní Kooperatívnej siete európskych stredných miest s témou „Kooperačná politika a verejnoprospešné práce. Komunálny úradník roku 2000. Nové rozpočty a modely pre občiansky servis.“

25. – 26. november 1997 v Českých Budějoviciach – pracovné stretnutie na tému „Dopravná problematika v mestách strednej veľkosti“ 

8. máj 1998 v St. Pöltene – stretnutie pri príležitosti 30-ročného partnerského jubilea miest St. Pölten, Heidenheim a Clichy, zasadnutie na tému „Európa žije v mestách – zasadnutie za spoluúčasť pri rozhodovaní“

2. jún 1998 v Trnave – pracovné stretnutie na tému „Zdravie a životné prostredie“

30. september 1998  v Maribore (Slovinsko) – pracovné stretnutie na tému „Sociálne záležitosti a sociálna starostlivosť“

8. – 9. jún 1999  v Székesfehérvár (Maďarsko) – pracovné stretnutie na tému „Podstata financovania a finančné plánovanie“

9. – 10. júla 1999 – reprezentácia mesta Trenčín folklórnou skupinou LIMBA na slávnosti spojenej s odovzdávaním čestnej plakety Rady Európy mestu St. Pölten

1. október 1999 v Heidenheime (Nemecko) – pracovné stretnutie na tému „Bytová výstavba a jej podpora“

6. – 7. jún 2000 v Brne – pracovné stretnutie na tému „Rozmiestňovanie podnikov a podpora hospodárstva“

5. – 6. október 2000 v St. Pöltene (Rakúsko) – pracovné rokovanie na tému „Medzinárodná spolupráca európskych stredne veľkých miest“

11. – 12. máj 2001 vo Velenje (Slovinsko) – pracovné rokovanie na tému „Priemysel a prostredie, čističky odpadov“

7. september 2001 - St. Pölten – stretnutie partnerských miest mesta St. Pölten a členských miest Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti pri príležitosti odovzdávania Európskej ceny mestu St. Pölten ako predsedajúcemu mestu tejto kooperačnej siete.  Na slávnostnom programe vystúpil i folklórny súbor Družba z Trenčína.

V roku 2004 Mesto Trenčín oficiálne ukončilo spoluprácu s týmto združením.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín