Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Povinne zverejňované informácie  

Oznámenie k ochrane osobných údajov

Mesto Trenčín, sídlo Mierové nám.č.2, 911 64, Trenčín, IČO:00312037 je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda aspracúva vsúlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých predpisov.

Zákony, ktorými sa riadi Mesto Trenčín vo svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú najmä:

 • zákon č.369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov
 • zákon č.582/2004 Z.z. omiestnych daniach amiestnom poplatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady
 • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.563/2009 Z.z. ospráve daní (daňový poriadok) vznení neskorších predpisov
 • zákon č.543/2002 Z. z oochrane prírody a krajiny vznení neskorších predpisov
 • zákon č.137/2010 Z. z oovzduší vznení neskorších predpisov
 • zákon č.448/2008 Z.z osociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č.443/2010 Z.z. odotáciách na rozvoj bývania aosociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.417/2013 Z.z. opomoci vhmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • zákon č.544/2010 Z.z. odotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č.600/2003 Z.z oprídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č.71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov
 • zákon č.372/1990 Z.z opriestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.564/1991 Zb. oobecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č.395/2002 Z.z. oarchívoch aregistratúrach aodoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
 • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • zákon č.599/2001 Z.z. oosvedčovaní listín apodpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.145/1995 Z.z. osprávnych poplatkoch vznení neskorších predpisov
 • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky vznení neskorších predpisov
 • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách vznení neskorších predpisov
 • zákon č.300/1993 Z.z. omene apriezvisku vznení neskorších predpisov
 • zákon č.139/2002 Z.z. orybárstve vznení neskorších predpisov
 • zákon č.178/1998 Z.z. opodmienkach predaja výrobkov aposkytovania služieb na trhových miestach aozmene adoplnení zákona č.455/1991Zb. oživnostenskom podnikaní vznení neskorších predpisov
 • zákon č.596/2003 Z.z. oštátnej správe vškolstve aškolskej samospráve aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
 • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov kbytom
 • zákon č.261/2011 Z.z. - o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
 • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.150/2013 Z.z. oŠtátnom fonde rozvoja bývania vznení neskorších predpisov

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má vzmysle §28 zákona 122/2013Z.z.oochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov právo:

 • vyžadovať od prevádzkovateľa nazáklade písomnej žiadosti:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie ospracúvaní osobných údajov vinformačnom systéme vrozsahu podľazákona,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie ozdroji, zktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby naspracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať oich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo kporušeniu zákona,
 • blokovanie osobných údajov zdôvodu odvolania súhlasu preduplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje nazáklade súhlasu dotknutej osoby,

 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vprípadoch uvedených v§10 ods.3 písm.a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov oneoprávnenom zasahovaní dojej práv aprávom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť vkonkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody apreukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bezzbytočného odkladu blokovať azlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne nazáklade úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa opreskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou odautomatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, ato tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; ospôsobe preskúmania avýsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu vlehote najneskôr 30 dní ododňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu naochranu osobných údajov SR návrh nazačatie konania oochrane osobných údajov.

Od 25.5.2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation.

 

Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov včlánku 6 nasledovne:

1.Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín