Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Trenčín mal svoj špitál od stredoveku. V roku 1847 vznikla všeobecná nemocnica. Patrila k najstarším na Slovensku. Dnes je v meste v rámci zdravotnej starostlivosti k dispozícii Fakultná nemocnica Trenčín. V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových oddelení, 3 pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 16 príjmových ambulancií, 42 samostatných odborných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení. Hlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je poskytovanie komplexnej a kvalitnej liečebno – preventívnej starostlivosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja.
Prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín je zabezpečovaná opatrovateľská služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov a prevádzkované zariadenie opatrovateľskej služby. Vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť zameranú na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana umiestneného v zariadení opatrovateľskej služby a poskytujú poradenstvo občanom umiestneným v zariadení ako aj sociálne poradenstvo občanom odkázaným na sociálnu pomoc. Pre seniorov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku je určené Zariadenie pre seniorov Lavičková 10, Trenčín. Taktiež v meste Trenčín fungujú neverejní poskytovatelia sociálnej služby – zariadenia pre seniorov: Dom Humanity - Slovenský červený kríž, Refugium, n.o., Seniorville Trenčín, Občianske združenie Čistá duša. Pod záštitou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti je v prevádzke Hospic milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v Trenčíne – Refugium, n.o.
Základom aktivity v kultúrno-spoločenskom živote seniorov sú kluby dôchodcov. V meste Trenčín je v súčasnosti 8 Klubov dôchodcov, a to: ul. Opatovská, Kubrická, Kubranská, Medňanského, Mierové námestie, Záblatie, Zlatovce, 28. Októbra, v ktorých sa umožňuje seniorom vo vhodnom prostredí realizovať ich záujmy, záľuby, získavať pocit plnoprávnosti a nadviazať spoločenské kontakty s ľuďmi podobných záujmov a spoločenských situácií.
V rámci náhradnej starostlivosti pre opustené deti funguje Detský domov rodinného typu - Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré bolo prvým vzorovým zariadením náhradnej výchovy rodinného typu na Slovensku a Detský domov Lastovička. Pre zdravotne postihnuté deti vyvíja svoju činnosť Domov sociálnych služieb DEMY. 

 

 

 Centrum seniorov

 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trenčín (zobrazí sa v novom okne)

 Aktualizované 8. 6. 2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín