Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Mestské organizácie

Mestské organizácie.

Zákon o majetku obcí umožňuje obciam a mestám vložiť svoj majetok ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo založiť zo svojho majetku právnickú osobu. Toto ustanovenie bližšie rozvádza zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého právo zakladať a zriaďovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie je vyhradenou kompetenciou obecného, resp. mestského zastupiteľstva, t.j. len obecné, resp. mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

V Meste Trenčín sú vytvorené tri základné typy mestských organizácií:

  • rozpočtové organizácie
  • obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta
  • obchodné spoločnosti s menšou ako 100% majetkovou účasťou mesta (t.j. s majetkovým podielom mesta)

 

Rozpočtová organizácia

- je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. - základné informácie
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. - základné informácie
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. - základné informácie
Školy a školské zariadenia - základné informácie

 

Obchodná spoločnosť

- je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Obchodnými spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

 

Mesto Trenčín má 100% majetkovú účasť v tejto obchodnej spoločnosti:

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. - základné informácie

 

Mesto Trenčín má majetkovú účasť aj v ďalších obchodných spoločnostiach:

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. - základné informácie
AS Trenčín, a. s. - základné informácie

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín