Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, a za občana, ktorý je pozbavený  spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana,  ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

 

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz  alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

 • Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra,nie z katasterportal.sk).

 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

  - ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

          - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

          - vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom    lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • Osvedčenie o štátnom občianstve

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok:

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €  
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

 

Aktualizované: 20.09.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín