Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz  alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra,nie z katasterportal.sk).

 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

  - ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

  - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

  - vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

        

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva  
 • Osvedčenie o štátnom občianstve 

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

 

Aktualizované: 05.01.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín