Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poskytovanie dotácie z Dotačného programu mesta Trenčín

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť aj v oblasti sociálnej a zdravotnej. Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom. Poskytovanie dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, okruh oblasti, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Dotácia môže byť poskytnutá na základe návrhu Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku.

Dotačné kolo pre rok 2017 bolo vyhlásené na základe Uznesenia zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku zo dňa 12.1.2017, uzávierka prijímaných žiadosti je 27.2.2017.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie (tlačivo)
  • Projekt
  • Výpis z príslušného registra
  • Doklad o pridelení IČO
  • Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti
  • Zhodnotenie realizovaného projektu (tlačivo)
  • Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom (tlačivo)

Vybavuje

Útvar sociálnych vecí 

Kontakt:
Tel.: 032/6504 241
e-mail:  

 

Aktualizované: 17.01.2017

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín