Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poskytovanie dotácií z Dotačného programu mesta Trenčín

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť  v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. 

Dotácia môže byť poskytnutá na základe návrhu Komisie školstva a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a podporuje nasledovné oblasti:

 • voľnočasové a mimoškolské aktivity detí a mládeže,
 • inovačné metódy v práci s deťmi i dospelými,
 • projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania,
 • vzdelávanie v oblasti filantropie,
 • vzdelávanie v oblasti kultúrnej identity,
 • vzdelávanie v oblasti moderného umenia,
 • vzdelávanie s cieľom pomôcť ľuďom uplatniť sa na trhu práce,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a výskumu,
 • aktivity v oblasti prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou a iných sociálno-patologických javov,
 • organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí v Trenčíne.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie (tlačivo)
 • Projekt
 • Výpis z príslušného registra
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o pridelení IČO
 • Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti
 • Zhodnotenie uskutočneného projektu (tlačivo)
 • Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom (tlačivo)

Vybavuje:

Útvar školstva 

Kontakt:

Tel.:  6504 245, 6504 248 

e-mail: , ,

Súvisiace predpisy:

 • VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

 

Aktualizované: 03.05.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín