Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín.

 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Svoje aktivity smeruje k deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie, deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie ako aj ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.
 • Zároveň uskutočňuje preventívnu, metodicko-odbornú, osvetovú a informačnú činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.
 • Tieto služby poskytujú odborní pracovníci, psychológovia a špeciálni pedagógovia.                                                    

 

Aké služby ponúkame?

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku.
 • Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a terapia pri ťažkostiach v učení.
 • Identifikácia detí a žiakov s intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov.
 • Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania.
 • Poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách.
 • Riešenie adaptačných a socializačných problémov detí.

 

O služby je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne:

CPPPaP

Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473,

911 01 Trenčín

tel.: 032/ 7436 152

e-mail: ppp_tn@stonline.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín