Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 10/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 9/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 8/2013 ktorým sa ruší VZN č.3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov Účinné nariadenie
VZN 7/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne Účinné nariadenie
VZN 4/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín Účinné nariadenie
VZN 1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011, VZN č. 11/2012 a VZN č.14/2008 Účinné nariadenie
VZN 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín za kalendárny rok Účinné nariadenie
VZN 9/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín