Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Záznam z aprílového mestského zastupiteľstva

(30.04.2018, Mesto Trenčín)

Na ďalšom spoločnom rokovaní sa mestskí poslanci zišli 25. apríla 2018. Ich rokovanie ste mohli sledovať naživo. Ak ste to nestihli, ponúkame vám záznam v plnej dĺžke.

Prvá časť rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:10:52 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2018

3. 00:12:44 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:22:48 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

5. 00:34:58 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správy lesov m.r.o. Trenčín

6. 00:42:27 Majetkové prevody

7. 02:52:13 Návrh VZN č. 3/2018 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD

 

Druhá časť rokovania:

8.  Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín

9.  00:25:23  Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

10. 00:51:04 Návrh na schválenie zástupcu mesta do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

11. 00:52:47 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

12. 00:55:36  Interpelácie 

13. 01:12:31 Rôzne

14. 01:29:19 Záver

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín