Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 9/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 6/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín Účinné nariadenie
VZN 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2014 o taxislužbách Účinné nariadenie
VZN 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN mesta Trenčín/ Účinné nariadenie
VZN 2/2016 príloha- textová časť k VZN Účinné nariadenie
VZN 2/2016 príloha - záväzná časť VZN Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín