Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 3/2015 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady Účinné nariadenie
VZN 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 21/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 20/2014 ktorým sa ruší VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Účinné nariadenie
VZN 19/2014 o taxislužbách Účinné nariadenie
VZN 17/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 16/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne Účinné nariadenie
VZN 15/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín