Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Deratizácia v Trenčíne

(28.04.2018, Mesto Trenčín)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 pre  Mesto Trenčín, fyzické osoby - občanov, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na území mesta Trenčín za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk, i na stránke mesta www.trencin.sk.

OZNAM o vykonaní deratizácie na priestranstvách verejnej zelene

Mesto Trenčín v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110 ha, vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a  objektov v majetku mesta od  2. 5. 2018 do 16. 5. 2018.  Deratizáciu vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín.

Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v týchto lokalitách: sídlisko Kvetná; Zámostie - Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie - pred železnicou; JUH; Centrum - Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II., III., IV; Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň vyzývame všetkým bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov,  aby si splnili povinnosť v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a  zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov  - deratizácie svojich objektov, ich okolia  a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Vyzývame  občanov, ak  zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch, aby to nahlásili na Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ Trenčín.

 

OZNAM o vykonaní deratizácie verejnej kanalizácie

V  termíne od 7. 5. 2018 do 16. 5. 2018 vykoná aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín prostredníctvom firmy Pavol Beták - ASANA na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín