Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 5/2004 O určení školských obvodov na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 7/2003 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 6/2003 O určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD – K mlyniskám Účinné nariadenie
VZN 3/2003 O určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Južná Účinné nariadenie
VZN 3/2002 O podmienkach držania psov v meste Trenčín Účinné nariadenie
VZN 2/1994 Domový poriadok mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín