Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Účinné nariadenie
VZN 14/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 12/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 11/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 10/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN mesta Trenčín/ Účinné nariadenie
VZN 10/2015 príloha - záväzná časť k VZN (textová a grafická časť) Účinné nariadenie
VZN 7/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Účinné nariadenie
VZN 5/2015 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín