Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Klientske centrum

          Ako vybaviť 

               Tlačivá   

                

Otváracie hodiny

Pondelok 8.00 - 16.30
Utorok 8.00 - 16.30
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 16.30
Piatok 8.00 - 14.00

Kontakty

 

ADRESY: 

Mestský úrad v Trenčíne         

Mierové námestie č.2

911 64  Trenčín

Matričný úrad v Trenčíne         

Mierové námestie č.2

911 64  Trenčín

TELEFÓNNE ČÍSLA, e-mailové adresy:
 KC - vedúci

  032/6504 301

  Fax 032/7432 836

 KC - životné prostredie, doprava,

         stavebný poriadok,

         osvedčovanie listín a podpisov,

         dane a poplatky,

         obchod a služby, sociálna pomoc

  

 

  032/6504 302

  032/6504 303 

  032/6504 305

  032/6504 307

 KC - parkovanie 

  032/6504 306

 KC - evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

  032/6504 308
  032/6504 309

 

 KC - pokladňa   032/6504 310

 Matrika   032/6504 312
  032/6504 313

 

Klientske centrum na Mestskom úrade v Trenčíne bolo otvorené 3. mája 2004 s cieľom zavedenia služby komplexného vybavenia klienta na jednom mieste. Otvorenie klientskeho centra inými slovami sledovalo cieľ zefektívnenia vybavovania žiadostí, poskytovania informácií a služieb občanom zo strany samosprávy.

Otvorenie takéhoto pracoviska v spojení so vstupom našej krajiny do Európskej únie je symbolickým počinom mesta smerom k otvorenej komunikácii s občanom, ktorá tvorí základ lokálnej demokracie vo všetkých vyspelých krajinách.

 

Služby poskytované klientskym centrom:

 • poskytovanie informácií (o fungovaní mestského úradu a službách, ktoré občanom poskytuje)
 • príjem žiadostí (oznámenia, ohlásenia)
 • informovanie o podmienkach vybavenia žiadosti o výdaj tlačiva žiadosti
 • vysvetlenie príloh k žiadosti a dokumentov, ktoré je potrebné doložiť
 • pomoc pri vyplnení žiadosti
 • vstupná kontrola žiadosti
 • zaevidovanie do internej pošty
 • odovzdanie žiadosti na spracovanie v tzv. back-office (t.j. v odbornom zázemí úradu)
 • vybavenie žiadostí
 • založenie a evidencia dokumentov súvisiacich s vybavením žiadosti klienta
 • detský kútik

Hlavné okruhy činností, ktoré zabezpečuje klientske centrum:

Matrika

 • zápis narodenia do matriky 
 • určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa - vybavenie 
 • uzatvorenie manželstva - vybavenie
 • zápis manželstva do matriky
 • zápis úmrtia do matriky 
 • vedenie osobitnej matriky - príjem žiadostí
 • vystavenie druhopisu rodného listu - vybavenie
 • vystavenie druhopisu sobášneho listu - vybavenie
 • vystavenie druhopisu úmrtného listu - vybavenie
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov - príjem žiadostí
 • úprava mena alebo priezviska - príjem žiadostí 

 

Osvedčovanie listín a podpisov

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách - vybavenie
 • vyhotovenie kópie listiny 
 • vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z ČR - vybavenie

 

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

 • prihlásenie na trvalý / prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta - vybavenie
 • odhlásenie alebo zrušenie pobytu - vybavenie
 • potvrdenie o trvalom pobyte - vybavenie
 • určenie / zrušenie súpisných a orientačných čísiel - príjem žiadostí
 • vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

Dane a poplatky

 • daň z nehnuteľností - príjem priznaní
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - príjem oznámení
 • zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - príjem žiadostí
 • zníženie dane z nehnuteľnosti - príjem žiadostí

 

Prevádzkovanie obchodu a služieb 

 • vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka - príjem žiadostí
 • zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka - príjem žiadostí
 • povolenie ambulantného predaja - príjem žiadostí
 • povolenie predaja na trhových miestach - príjem žiadostí
 • povolenie konania príležitostného trhu - príjem žiadostí
 • stanovenie času predaja a času prevádzky služieb - vybavenie oznámení, príjem žiadostí
 • predĺženie záverečnej hodiny - príjem žiadostí
 • zrušenie prevádzkarne - príjem žiadostí
 • udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - príjem žiadostí

 

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

 • poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - príjem žiadostí 
 • posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (umiestnenie do zariadenia, opatrovateľská služba a pod.) - príjem žiadostí 

 • nájom / výmena bytu vo vlastníctve mesta - príjem žiadostí 
 • Karta pre seniorov - príjem žiadostí

 

Životné prostredie, doprava, stavebný poriadok

 • nahlásenie nelegálnej skládky odpadu - príjem ohlásenia
 • prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu - príjem žiadostí
 • vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadu - príjem žiadostí
 • vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva - príjem žiadostí
 • informácie o nakladaní s odpadom - vybavenie 
 • súhlas so zriadením MZZO - príjem žiadostí
 • súhlas s uvedením MZZO do prevádzky - príjem žiadostí
 • zmena typu kotla MZZO - príjem žiadostí
 • výrub dreviny na súkromnom pozemku - príjem žiadostí
 • výrub dreviny podľa osobitných predpisov - príjem oznámenia
 • výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania majetku, zdravia občanov - príjem oznámenia
 • oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove - príjem oznámenia
 • povolenie rozkopávky verejnej zelene - príjem žiadostí
 • zriadenie studne maloodberateľom - príjem žiadostí
 • evidencia psov - vybavenie
 • vydanie rybárskeho lístka - vybavenie   
 • povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách - príjem žiadostí
 • určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS - príjem žiadostí
 • povolenie uzávierky miestnych komunikácií - príjem žiadostí
 • určenie prenosného dopravného značenia na MK - príjem žiadostí
 • povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva - príjem žiadostí
 • vyhradenie parkovacích miest - príjem žiadostí  
 • pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu z MK - príjem žiadostí 
 • oznámenie vzniku poruchy na vedení uloženom v telese miestnej komunikácie - príjem oznámenia
 • určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu -  príjem žiadostí
 • povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení - príjem žiadostí
 • ohlásenie udržiavacích prác - príjem ohlásenia
 • ohlásenie drobnej stavby - príjem ohlásenia
 • ohlásenie stavebných úprav - príjem ohlásenia
 • predaj parkovacích kariet - vybavenie  

 

Pokladňa

 • úhrady správnych, miestnych poplatkov a daní 

 

Podateľňa, informácie

 • poskytovanie informácií
 • príjem sťažností, petícií a iných podaní 
 • príjem a odosielanie pošty 

 

 

 

 

Aktualizované: 25.04.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín