Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Smernice a dokumenty

Uvedené interné smernice a dokumenty upravujú vzťah mesta navonok.

 
Smernica / Dokument
Zásady odmeňovania poslancov_Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - úplné znenie
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín - úplné znenie
Prílohy k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín
Koncepcia práce s mládežou mesta Trenčín na r. 2013 - 2020
Štatút Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín
Akčný plán rozvoja práce s mládežou  mesta Trenčín na rok 2013
Smernica primátora mesta Trenčín č.8/2015 o oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Trenčín
Smernica primátora mesta Trenčín č.4/2007 Používanie erbu a loga mesta Trenčín
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál A - 1 - logo
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál A - 2 - erb
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál A - 3 - štruktúry
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál B - 1 - agenda
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál C - 1 - označenie
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál D - 1 - reklama
Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 - Dizajnmanuál E- CD - prílohy
Smernica primátora mesta č.17/2015 o správnych poplatkoch vyberaných podľa položky 82 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Civilná ochrana mesta Trenčín
Požiarny poriadok mesta Trenčín
Zásady vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta Trenčín -úplné znenie
Príloha č.1 k Zásadám vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín
Smernica primátora mesta Trenčín č.3/2002 o geografickom infomačnom systéme Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov
Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín do r.2005
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - úplné znenie
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - úplné znenie
Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Trenčín - úplné znenie
Rozhodnutie primátora mesta Trenčín č.5/2016 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín (úplné znenie)
Smernica primátora mesta Trenčín o sťažnostiach
Etický kódex zamestnancov Mesta Trenčín
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín