Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

SO pre IROP

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 232 zo 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, v bode A. 7. bolo mesto Trenčín určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trenčín (IÚS UMR) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedenej zmluvy SO pre IROP vykonáva úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia, auditu a kontroly, informovania, komunikácie ako aj v iných prierezových oblastiach.

Hlavné činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Programovanie

Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie TSK (RIÚS) časť udržateľný mestský rozvoj (UMR), návrhy zmien IROP v relevantných častiach s odôvodnením napĺňania cieľov IROP a stratégií EÚ, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIÚS a jeho súčasti IÚS UMR. Spolupráca s Riadiacim orgánom pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pri vypracovaní výhľadového plánu implementácie IROP a indikatívneho harmonogramu výziev.

Úlohy korešpondujúce s výberom operácií v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR)

V nadväznosti na  čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o EFRR - najmä tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov, posudzovanie projektových zámerov v rámci IÚS UMR.

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚS UMR, vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP, príprava údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody, spolupráca s riadiacim orgánom pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele.

Koordinácia udržateľného mestského rozvoja (UMR)

Koordinácia subjektov zapojených do UMR a organizačno-technické zabezpečenie implementácie IÚS UMR. 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín