Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Územný plán mesta v znení zmien a doplnkov č. 1 a 2

Územný plán mesta Trenčín je základný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Aktuálne sa dostáva k verejnosti po schválení v orgánoch mesta v znení Zmien a doplnkov č. 1, čím sú naplnené ustanovenia zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa § 30 a § 31. Jeho trvalé sprístupnenie je v súlade s § 28 zákona. ÚPN mesta v znení Zmien a doplnkov č. 1 bol schválený uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a vstúpil do platnosti dňa 4. 3. 2016. Štruktúra Územného plánu mesta Trenčín v znení Zmien a doplnkov č. 1 pozostáva zo Záväznej časti, Textovej časti a kompletnej Grafickej časti v plnom znení, spolu s VZN 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o ÚPN mesta Trenčín. Obe VZN sú trvalo zverejnené v príslušnej sekcii webovej stránky mesta. V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN mesta Trenčín sú zapracované, a sú nedeliteľnou súčasťou, aj Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál, schválené uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015.
Akékoľvek informácie týkajúce sa ÚPN, v znení Zmien a doplnkov č. 1 a č. 2 poskytuje v prípade potreby Útvar hlavného architekta.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín